Regulamin konkursu

Regulamin konkursu serwisu twojpanel.pl

Niniejszy dokument (dalej zwany „Regulaminem”) stanowi regulamin konkursu organizowanego przez Smartpanels.pl spółkę z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-719), przy ul. Powstańców Śląskich 103,1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000637329, posługującej się nr REGON: 365402879, oraz NIP: 5223071502, a w szczególności określa warunki udziału w konkursie oraz prawa i obowiązki uczestników o organizatora.

Dane teleadresowe:
Smartpanels.pl spółka z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 103/1
01-355 Warszawa
E-mail: ankiety@twojpanel.pl


§ 1 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1. Uczestnik – osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 15 rok życia, która korzysta z Serwisu w celu udziału w Konkursie; Użytkownikiem może być również osoba niepełnoletnia lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem posiadania zgody przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie;
1.2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
1.3. Serwis Internetowy lub Portal (także „Serwis” ) – serwis internetowy dostępny pod adresem twojpanel.pl za pośrednictwem którego Użytkownik może zawierać umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także korzystać z pozostałych Usług Serwisu;
1.4. Strona – Organizator lub Użytkownik;
1.5. Organizator – Smartpanels.pl spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-355), przy ul. Powstańców Śląskich 103/1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000637329, posługującej się nr REGON: 365402879, oraz NIP: 5223071502,
1.6. Ankieta – ankieta internetowa wypełniania w Serwisie; Ankieta składa się z podstawowych pytań kwalifikacyjnych (np. wiek, płeć, wykształcenie, zawód, miejsce zamieszkania) i z pytań właściwych dla danego konkursu;
1.7. Punkty – punkty za prawidłowe wypełnienie Ankiety w ramach konkursu, które może zdobyć Uczestnik, a po spełnieniu kryteriów i warunków określonych w Regulaminie – wymienić na Nagrody, zgodnie z zasadą, że 1 punkt = 0,10 zł;
1.8. Nagroda – nagroda pieniężna w postaci określonej kwoty pieniężnej wypłacanej według wyboru Uczestnika na konto uczestnika lub mogą być wymieniane na inne rzeczy dostępne do wyboru na stronie internetowej Serwisu; przy czym warunkiem wymiany Punktów na określone rzeczy jest osiągnięcie pewnej minimalnej ilości Punktów w czasie trwania określonego konkursu. Uczestnik będzie powiadamiany o możliwości wymiany Punktów na Nagrody poprzez specjalny komunikat wyświetlany na koncie Uczestnika lub podany e-mailem;

§ 2 Zasady ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie.
2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, za pośrednictwem Serwisu.
3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, tj. z dnia 17 marca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 471).
4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.
5. Udział w konkursie możliwy jest wyłącznie za pośrednictwem Serwisu.
6. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny.
7. Zasady rejestracji oraz korzystania z Serwisu określa odrębny regulamin.
8. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązany jest zaakceptować Regulamin Konkursu oraz Regulamin Serwisu.
9. Uczestnictwa w Konkursie, jak również praw i obowiązków z nim związanych, w tym prawa do żądania wydania Nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.

§ 3 Udział w konkursie

1. Za pośrednictwem Serwisu Organizator organizuje konkurs.
2. Udział w konkursie polega na zarejestrowaniu Konta w Serwisie, a także na udzieleniu odpowiedzi w Ankiecie za pośrednictwem Serwisu.
3. Zarejestrowani użytkownicy Serwisu dostaną zaproszenie do udziału w konkursie.
4. Ilość nagradzanych w konkursie (Ankiecie) odpowiedzi jest ograniczona, o czym Uczestnicy są powiadamiani (w samej Ankiecie lub Regulaminie).
5. Każda Ankieta zawiera na początku pytania kwalifikacyjne. Kwalifikacji do konkursu dokonuje się poprzez rozesłanie do wybranych przez Organizatora Uczestników Ankiety kwalifikacyjnej. Po udzieleniu odpowiedzi na pytania kwalifikacyjne zawarte w Ankiecie kwalifikacyjnej Uczestnik może zakwalifikować się do udziału w konkursie. W przypadku niezakwalifikowania się do udziału w konkursie, Uczestnik jest o tym natychmiastowo informowany.
6. Uczestnik, który zostanie zakwalifikowany do konkursu otrzyma właściwą – konkursową – Ankietę do wypełnienia.
7. Wzięcie udziału w konkursie Ankiecie nie gwarantuje prawa do Nagrody. Wypełnione ankiety są bowiem weryfikowane przez Organizatora, poprzez sprawdzenie wypełnienia każdej Ankiety. Weryfikacja następuje poprzez ocenę ankiet wypełnionych przez uczestników zgodnie z kryteriami przyjętymi w Regulaminie konkursu lub poszczególnych jego etapów. Uczestnicy, którzy zakwalifikowali się do badania i najlepiej wypełnili ankiety uzyskają Punkty, które następnie można wymienić na nagrody.
8. Zwycięzcami Konkursu, czyli osobami, którym zostaną przyznane Punkty, będą Uczestnicy, którzy jako pierwsi odpowiedzą na zaproszenie do Ankiety i prawidłowo (zgodnie z warunkami opisanymi w Regulaminie) ją wypełnią.
9. Konkurs może zostać podzielony na etapy, których przebieg jest analogiczny, jak opisany powyżej, a Punkty Uczestników z poszczególnych etapów konkursu sumują się.
10. Punkty będą zapisywane automatycznie na koncie Uczestnika w Serwisie.

§ 4 Udział w Ankiecie (badaniach)

1. Uczestnik otrzymuje do każdego badania specjalne zaproszenie, określające:
a) czas trwania ankiety,
b) maksymalną liczbę punktów za jej wypełnienie,
c) termin zakończenia badania,
d) informacje o przyznaniu punktów mimo, iż Uczestnik nie należy do właściwej grupy docelowej badania,
e) oraz informacje o dodatkowej gratyfikacji.
2. Uczestnik samodzielnie decyduje, czy weźmie udział w badaniu (Ankiecie), do którego został zaproszony.
3. Organizator nie gwarantuje Uczestnikowi otrzymania żadnej minimalnej liczby zaproszeń do udziału w Ankietach.
4. Rozpoczęcie wypełniania ankiety możliwe jest poprzez kliknięcie na link dołączony do zaproszenia, lub poprzez zalogowanie się w internetowym koncie Uczestnika i stamtąd uruchomienie Ankiety.
5. Warunkiem przyjęcia Ankiety przez Organizatora jest zakończenie jej w terminie określonym w zaproszeniu.
6. Uczestnik ma prawo wglądu do wyników Ankiet. Informacje o tej możliwości będą umieszczane w zaproszeniu do wzięcia udziału w badaniu.
7. Zabronione jest używanie programów do automatycznego wypełniania Ankiet.

§ 5 Dane osobowe

1. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Usługodawcę z uwzględnieniem przepisów prawa w tym zakresie.
2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek nie podanie wymaganych danych osobowych może uniemożliwić zawarcie Umowy o Świadczenie Usług drogą elektroniczną i korzystanie z niektórych Usług w ramach Serwisu.
4. Wszystkie udostępnione dane osobowe podlegają szczególnej ochronie.
5. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników w ramach świadczonych za pośrednictwem Serwisu Usług określa Polityka Prywatności Serwisu.

§ 6 Nagrody

1. Uczestnicy mogą samodzielnie dokonać wyboru Nagrody spośród możliwości udostępnionych poprzez Organizatora w Serwisie, przy czym w odniesieniu do danej puli Punktów wybór dokonany przez Uczestnika jest wiążący (raz wymieniona pula Punktów ulega umorzeniu i Uczestnik nie może wymienić jej ponownie na Nagrodę).
2. Uczestnik może dokonać wymiany Punktów na Nagrodę po uzyskaniu na Koncie wskazanej wyżej minimalnej ilości Punktów tj. 100 punktów dla doładowań komórkowych. 500 punktów na wypłaty pieniężne. Punkty poniżej tej ilości nie będą wymieniane na Nagrody.
3. Maksymalna wartość pieniężna Punktów, które Uczestnik może zebrać w ciągu roku kalendarzowego wynosi 500 zł. W przypadku przekroczenia tego limitu kolejne Punkty, w danym roku kalendarzowym, nie będą naliczane (tj. nie będzie możliwa wymiana ich na Nagrody).
4. W momencie dokonania wyboru Nagrody, do każdej z Nagród doliczona będzie nagroda pieniężna w wysokości 11,11 % wartości Nagrody, którą Organizator pobierze od Uczestnika w momencie wydania Nagrody z przeznaczeniem na zapłatę zryczałtowanego podatku dochodowego od Nagrody, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Nagroda pieniężna doliczona zgodnie ze zd. poprzedzającym nie podlega wypłacie na rzecz Uczestnika.
5. Nagroda w postaci kwoty pieniężnej przekazywana jest w następujący sposób: przelewem na rachunek bankowy Użytkownika (przekazany przez Użytkownika Organizatorowi najpóźniej w chwili wyboru Nagrody, pod rygorem jej niewypłacenia) lub na cele charytatywne z listy placówek dostępnych na stronie użytkownika.
6. Od łącznej wartości nagród Organizator potrąci kwotę podatku w wysokości 10% jej wartości na poczet należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych.

§ 7 Rezygnacja z uczestnictwa w konkursie

1. Każdy Uczestnik może w dowolnym momencie zrezygnować z uczestnictwa w konkursie.
2. W przypadku rezygnacji Uczestnik może dokonać wymiany zgromadzonych na swoim koncie Punktów na Nagrody na zasadach określonych w Regulaminie.

§ 8 Prawa autorskie

1. Jeżeli zgłoszona przez Uczestnika na potrzeby konkursu odpowiedź stanowić będzie utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, to Uczestnik przystępując do konkursu zapewnia, że posiada autorskie prawa majątkowe do przygotowanych odpowiedzi i upoważnia Organizatora do korzystania z tych praw w zakresie niezbędnym do ich publikacji i/lub innego rozpowszechniania oraz dokonywania ich opracowania w stopniu, jaki Organizator uzna za stosowne i wskazane dla prawidłowej realizacji założeń konkursu (Licencja).
2. Licencja udzielona jest nieodpłatnie od momentu zgłoszenia Odpowiedzi przez Uczestnika w Serwisie bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym w szczególności na następujących polach eksploatacji:
a) wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, w tym do baz danych i platform komunikacyjnych;
b) rozpowszechnianie i wykorzystywanie na stronach internetowych oraz we wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu;
c) prawo do korzystania z materiałów w całości lub w części oraz ich łączenia z innymi dziełami, opracowania poprzez dodanie elementów, uaktualnianie, modyfikację, tłumaczenie na różne języki, zmianę barw, okładek, wielkości i treści całości lub ich części;
d) tworzenie kompilacji;
e) publiczne odtwarzanie, wystawianie, wyświetlanie.
3. Uczestnik oświadcza, iż Odpowiedź stanowi w całości utwór oryginalny, została stworzona bez udziału osób trzecich i nie jest obciążona prawami osób trzecich.

§ 9 Reklamacje i procedura reklamacyjna

1. Użytkownik ma prawo do złożenie reklamacji.
2. Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane na adres ankiety@twojpanel.pl
3. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika takie jak: imię, nazwisko, adres do korespondencji (do doręczania listów), jak również dokładny opis i powód reklamacji. W przypadku braku potrzebnych informacji, Organizator zastrzega sobie prawo wezwania Uczestnika do uzupełnienia braków w terminie 7 (siedmiu) dni od daty takiego wezwania. Nieuzupełnienie przez Uczestnika braków uprawnia Organizatora do pozostawienia zgłoszenia bez rozpoznania.
4. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie elektronicznej niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.

§ 10 Sądowe rozstrzyganie sporów

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem, a Uczestnikiem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami odpowiednich przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem, a Uczestnikiem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Organizatora.

§ 11 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Uczestnicy mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie, nieodpłatnie za pośrednictwem podstrony (zakładki) Serwisu – Regulamin konkursu, dostępnej z każdego poziomu w Serwisie.
3. Wszelkie informacje będą przekazywane Uczestnikom w formie elektronicznej. Wiadomość będzie uznana za skutecznie dostarczoną, jeśli zostanie wysłana przez Organizatora na adres e-mail Uczestnika przypisany do Konta Użytkownika. Uczestnik ma obowiązek bezzwłocznego powiadomienia Organizatora o każdej zmianie adresu e-mail użytego podczas rejestracji pod rygorem uznania za informacje skutecznie doręczone , wysłane pod dotychczasowy adres e-mail Uczestnika.